Privacybeleid

Algemeen

Sentias is een eenmanszaak, gevestigd te Waalre (5583 SW, 4) en geregistreerd bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 63798905, mede handelend onder de naam Parkinsoncompass. Verwerkingsverantwoordelijke van jouw persoonsgegevens ben ik, Lousanne Tangelder. Ik ben te bereiken via info@sentias.nl.

 

Ik zorg ervoor dat de persoonlijke informatie, die jij aan mij verstrekt, vertrouwelijk wordt behandeld. Let wel op dat deze privacyverklaring uitsluitend van toepassing op de geleverde diensten via Sentias en Parkinsoncompass en dus niet op andere dienstverlener die eventueel worden genoemd op de websites.

 

Ik respecteer de privacy van al mijn (mogelijk toekomstige) klanten en ook de gebruikers van de websites www.sentias.nl en www.parkingsoncompass.nl. In deze privacyverklaring informeer ik je daarom graag over hoe ik persoonsgegevens verwerk en gebruik.

 

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die worden verwerkt:

 

 

  • Jouw voor- en achternaam;
  • Jouw adresgegevens;
  • Jouw telefoonnummer;
  • Jouw e-mailadres;
  • Jouw inloggegevens;
  • Jouw geboortedatum;
  • Jouw mailberichten aan mij;
  • overige persoonsgegevens die je actief verstrekt (tijdens een fysiotherapeutische behandeling, coachgesprek, telefonisch, digitaal, aanvraag telefoongesprek). Denk aan jouw BSN nummer, zorgverzekeringsnummer, behandelend huisarts of specialist, ID,- paspoort,- of rijbewijsnummer.

 

 

Bovenstaande gegevens heb je zelf gegeven of zijn af te leiden uit openbare registers of social media. Let er op dat gegevens over jouw activiteiten op de websites, jouw internetbrowser en apparaat type, jouw IP-adres en jouw locatiegegevens eventueel ook worden verzameld mocht je die optie niet hebben uitgeschakeld in jouw browser en dat jouw IP-adres en jouw locatiegegevens in sommige gevallen ook persoonsgegevens zijn.

 

Bijzondere of gevoelige persoonsgegevens die worden verwerkt

Ik verwerk bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens over bezoekers van de websites of (mogelijk toekomstige) klanten, als die gegevens bij wet zijn bepaald en deze gegevens actief door jou aan mij zijn verstrekt. Of, tenzij jij hiervoor uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven. Denk hierbij aan gezondheidsgegevens die ik van jou nodig heb om de behandeling uit te voeren, of om bepaalde zaken door te zetten naar eventueel een verzekeraar en/of huisarts (als jij hier toestemming voor hebt gegeven).

 

 

 

Doel en grondslag

Ik kan persoonsgegevens over je verwerken, doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze zelf (bijvoorbeeld door het invullen van het contactformulier) aan mij hebt verstrekt. De doelen van de gegevensverwerking met bijbehorende grondslagen zijn:

 

Doel

Grondslag

1.Vergoeding via zorgverzekering

Omdat dit noodzakelijk is voor de vergoeding van fysiotherapeutische behandeling

2. Voor het afhandelen van jouw betaling

Omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst

3. Voor het verzenden van een nieuwsbrief

Omdat jij toestemming hiervoor hebt gegeven

4. Om contact met je te kunnen opnemen (telefonisch, schriftelijk, e-mail, Whatsapp), indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren

Omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst

5. Om te informeren over nieuwe vergelijkbare diensten of eventuele wijzigingen van diensten

Gerechtvaardigd belang

6. Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

Omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst

7. Om diensten te leveren

Omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst

8. Om te voldoen aan mijn wettelijke verplichtingen (o.a. Belastingwetgeving)

Voor het uitvoeren of naleven van een wettelijke verplichting

 

Hoelang worden jouw gegevens bewaard?

Ik bewaar jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

 

Persoonsgegevens

Termijn

Reden

o    Jouw voor- en achternaam

7 jaar (Belastingwetgeving) of zolang je ingeschreven staat voor het ontvangen van mijn nieuwsbrief

Zodat ik jou kan informeren of contact met je kan opnemen na het invullen van een online contactformulier

o    Jouw adresgegevens

7 jaar (Belastingwetgeving) en minimaal 1 jaar na afronding van de overeenkomst

Zodat ik eventuele gegevens van jou terug kan vinden

o    Jouw telefoonnummer

1 jaar na afronding van de overeenkomst

Zodat ik eventuele gegevens van jou terug kan vinden of contact met je kan opnemen na het invullen van een online contactformulier

o    Jouw e-mailadres

Zolang je ingeschreven staat voor het ontvangen van mijn nieuwsbrief

Zodat ik jou kan informeren of contact met je kan opnemen na het invullen van een online contactformulier

o    Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt

1 jaar na afronding van de overeenkomst, tot 15 jaar

Zodat ik eventuele gegevens van jou terug kan vinden. I.v.m. administratieverplichting.

o    Gegevens over jouw activiteiten op de websites

30 dagen na websitebezoek

Sentias analyseert jouw gedrag op de websites om daarmee de websites te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren

 

Dossier

Maar en in afwijking van het bovengenoemde ben ik als therapeut wettelijk verplicht tot het bijhouden van een behandeldossier volgens de richtlijn ‘verslaglegging van het KNGF’, omdat dit nodig is om de voortgang van het proces te bewaken. Het dossier is en blijft eigendom van mij als therapeut en als zodanig blijft het ook bij mij.

 

Tien jaar na afronding van het therapeutisch proces wordt het dossier vernietigd. Indien een dossier langer worden bewaard omdat zij inhoudelijk relevant of interessant zijn, worden deze na de bewaartermijn geanonimiseerd gemaakt en bewaard.

 

Derden mogen het dossier niet inzien, tenzij je hier schriftelijk toestemming voor hebt gegeven. Je kunt altijd een schriftelijk verzoek indienen om je dossier in te zien. Ik maak inzage in jouw dossier dan op een zo kort mogelijke termijn mogelijk, tenzij er dringende redenen zijn om inzage te weigeren. Je therapeutische gegevens worden veilig bewaard in een afgesloten ruimte en op de computer nog extra beveiligd met een wachtwoord.

 

Gegevens delen met derden

Ik verkoop/deel jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Maar, voor een goede (fysiotherapeutische) behandeling kan het nodig zijn om te overleggen met andere behandelaars die bij jouw situatie betrokken zijn (thuiszorg, ergotherapeut, huisarts). Hier dien je schriftelijk toestemming voor te geven, anders is overleg niet mogelijk vanwege het beroepsgeheim. Vaak bestaat dit contact met andere behandelaars uit een beveiligd siilo bericht, een multidisciplinair overleg, telefonisch overleg of een brief met daarin de reden van aanmelding en het doel van de behandeling. Na afsluiting ontvangt de verwijzer een bericht over de datum van afronding en het resultaat.

 

Met bedrijven en derden die jouw gegevens verwerken in mijn opdracht, sluit ik een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Dit zijn de volgende derden:

 

Derde

Categorie

Doel delen

Welke gegevens

Administratiekantoor

(M.Erken)

Verwerker

Om de btw-aangifte te doen

Inkoop- en verkoopfacturen en betalingen

Boekhouder

(M.Erken)

Verwerker

Om de btw-aangifte te doen

Inkoop- en verkoopfacturen en betalingen

Facturatiesysteem

(Mollie, Medikad en PaynPlan)

Verwerker

Om facturen en offertes te kunnen opmaken

Bedrijfsgegevens benodigd voor het voeren van een bedrijf en declareren bij zorgverzekering

Email- en websiteprovider

(Transip)

Verwerker

Voor de websites en e-mails

Voor hosting van mijnwebsite

Bank

(Rabobank)

Verwerkingsverantwoordelijke

Om betalingen te genereren

Bankrekeningnummer, naam, adres, overige gegevens die van toepassing zijn bij het verrichten van een betaling

Patientvolgsysteem (Medikad)

Verwerkingsverantwoordelijke

Om conform behandelrichtlijnen fysiotherapie te kunnen administreren.

Om de behandeling uit te kunnen voeren

 

 

Gegevens aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens verwerkt door mij, in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen info@sentias.nl. Ik zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op je verzoek reageren.

 

Intrekken, bezwaar, gegevensoverdraagbaarheid

Je hebt het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door mij en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou beschik in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

 

Beveiliging

Ik neem adequate en passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

 

De websites maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat jouw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.

 

Verder maak ik nooit gebruik van een onbekende en/of open-toegankelijke Wifi, tenzij dit echt niet anders kan.

 

Mijn laptop is vergrendeld met een sterk wachtwoord en mijn telefoon is zowel vergrendeld met een pincode als met een Touch-ID.

 

Ik werk mijn plug-ins en thema van de websites regelmatig bij.

 

Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien je meer informatie wenst over de beveiliging van door Sentias verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met mij op via info@sentias.nl.

 

Klachten over de gegevensverwerking

Ik wil je er tot slot op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens, als je van mening bent dat ik niet voldoe aan de privacyregelgeving als bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

 

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de websites worden opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. Ze zorgen ervoor dat de websites naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kan ik hiermee de websites optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. De cookies worden gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de websites en jouw gebruiksgemak.

 

Functionele en analytische cookies

Ik maak op de websites gebruik van functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op jouw privacy. Bij het plaatsen van analytische cookies hoef ik van jou geen toestemming te vragen. Ik informeer je er wel over bij het bezoeken van de websites.

 

Google Analytics

Via de websites wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Ik gebruik deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de websites gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Ik heb hier geen invloed op. Ik heb Google wel toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

 

De informatie die Google verzameld wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd en de bewaartermijn is 26 maanden. Jouw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

De informatie die ze verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Google is aangesloten bij en stellen zich te houden aan het EU-US Data Privacy Framework van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

 

Social media buttons

Op de websites zijn social media buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of delen op sociale netwerken als Facebook, Instagram en LinkedIn. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van Facebook, Instagram respectievelijk LinkedIn zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Ik heb daar geen invloed op. Lees daarom de privacyverklaring van Facebook respectievelijk van Instagram en LinkedIn (die regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met jouw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.

 

De informatie die ze verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door de social media-accounts opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. De social media-accounts zijn aangesloten bij en stellen zich te houden aan het EU-US Data Privacy Framework van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

 

Cookies weigeren, blokkeren en verwijderen

Je kunt cookies weigeren, je kunt cookies blokkeren en je kunt je afmelden voor cookies. Dit doe je door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Je kunt cookies altijd eenvoudig blokkeren en verwijderen via je internetbrowser. Ook kun je jouw internetbrowser zodanig instellen dat je een bericht ontvangt als er een cookie wordt geplaatst.  

 

Je kunt ook aangeven dat bepaalde cookies niet geplaatst mogen worden. Bekijk voor deze mogelijkheden de helpfunctie van je browser. Want hoe je de instellingen kunt aanpassen, verschilt per browser. Raadpleeg als nodig de helpfunctie van jouw browser. Let wel op: als je de cookies in je browser verwijdert, kan dat gevolgen hebben voor het prettige gebruik van deze website. Wees je er dus van bewust dat als je geen cookies wilt, ik niet kan garanderen dat de websites helemaal goed werkt. Het kan zijn dat enkele functies van de site verloren gaan of zelfs dat je de websites helemaal niet meer kunt bezoeken.

 

Onvoorziene cookies

Het kan ook voorkomen dat via de websites cookies worden geplaatst door anderen, waarvan ikzelf niet altijd op de hoogte ben. Kom je onvoorziene cookies tegen die je niet kunt terugvinden in mijn overzicht? Laat het mij dan weten per mail. Je kunt ook rechtstreeks contact opnemen met de derde partij en vraag welke cookies ze plaatsten, wat de reden daarvoor is, wat de levensduur van de cookie is en op welke manier ze je privacy gewaarborgd hebben.

 

 

 

Opt-out

Over het gebruik van bovenstaande cookies, wordt op de websites (waar nodig) toestemming gevraagd. Als je niet wilt dat jouw gegevens getrackt worden, dan raad ik je aan om geen toestemming te geven (opt-out) of om privacy-bevorderende browser-plug-ins te installeren.

 

Wijzigingen

De teksten van de websites kunnen op ieder moment worden aangepast door voortdurende ontwikkelingen. Dit geldt ook voor deze privacy- en cookieverklaring. Deze versie is van 22 december 2023 en als er wijzigingen zijn, wordt hiervan steeds de nieuwste versie op de websites geplaatst.