Voorwaarden

Behandeling


Een intake duurt gemiddeld 50-60 minuten

Een behandeling duurt 45 minuten

Na 2 a 3 behandelingen vind er een evaluatie plaats of dat de behandeling en het behandelplan aan je verwachting voldoet

Tijdens de behandeling zal er kunnen gewerkt worden met gesprekken, oefeningen en op de behandelbank

Op het einde vind er een evaluatie plaats en zal de therapie afgerond worden

 

 

Afspraken


Een afspraak kan verzet of afgezegd worden via de telefoon/voice mail of via de mail: info@sentias.nl

Afspraken dienen uiterlijk 24 uur voor de behandeling afgezegd te worden.

Bij het niet afzeggen of bij afzeggen binnen 24 uur voor de afspraak behoudt Sentias zich het recht om 60% van het tarief van de voorgenomen behandeling bij jou in rekening te brengen.

 

Dossier

Ik ben als therapeut wettelijk verplicht tot dossiervorming volgens de richtlijn verslaglegging van het KNGF, omdat deze nodig is om de voortgang van het proces te bewaken.

Het dossier is en blijft eigendom van de therapeut.

Tien jaar na afronding van het therapeutisch proces wordt het dossier vernietigd.

Derde mogen het dossier niet inzien, tenzij je hier schriftelijk toestemming voor hebt gegeven.

Je kunt het dossier inzien, maar niet meenemen. Als je dit toch graag wil kunt je dit verzoek schriftelijk indienen. Ik maak inzage op korte termijn mogelijk, tenzij er dringende redenen zijn om inzage te weigeren.

Je gegevens worden veilig bewaard in een afgesloten ruimte en op de computer nog extra beveiligd met een wachtwoord.

Vergoeding


Ik heb er bewust voor gekozen om geen contracten aan te gaan met zorgverzekeraars.

Ik sta wel ingeschreven in het kwaliteitsregister fysiotherapie (CKR), geriatrie- en oedeemfysiotherapie, in het BIG register en ik ben aangesloten bij het Parkinsonnetwerk. De zorgverzekeraar is daarmee, afhankelijk van je polisvoorwaarden, verplicht (gedeeltelijk) de kosten voor de behandeling te vergoeden. Sentias is niet verantwoordelijk voor het wel of niet vergoeden, dan wel het percentage van de vergoeding, door de zorgverzekeraar van jou.

Je krijgt de factuur voor een behandeling via de mail of wordt naar je huis gestuurd. Indien je voor de behandeling (aanvullend) verzekerd bent, dien jezelf de factuur in bij je zorgverzekeraar. Afhankelijk van je polisvoorwaarden zal de zorgverzekeraar overgaan tot het wel, deels of niet vergoeden van de behandeling. Uiteindelijk blijf jij zelf verantwoordelijk voor tijdige betaling van de ontvangen factuur aan Sentias.

Het notabedrag dient per overschrijving naar NL77 RABO 0305 6847 60 binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan

Is het verschuldigde bedrag niet binnen 14 dagen voldaan dan ben jij als cliënt in gebreke. Voordat we overgaan tot incassomaatregelen zullen we altijd eerst 1 x bellen om te kijken of we er samen uit kunnen komen en je krijgt daarna nog 1x een betalingsherinnering. Wordt deze niet binnen 14 dagen voldaan dan is Sentias gerechtigd, zonder nadere ingebrekestelling over te gaan tot incassomaatregelen. Naast declaratie zal ook wettelijke rente worden gevorderd.

Alle met de incasso van de gedeclareerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van de buitengerechtelijk incassokosten) komen voor jou eigen rekening. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% van de hoofdsom of het restant daarvan met een minimum van van €40,00. Tevens zal de wettelijke rente worden gevorderd.

 

Overleg met derden


Voor een goede behandeling kan het nodig zijn om te overleggen met andere behandelaars die bij jou situatie betrokken zijn (thuiszorg, ergotherapeut, huisarts) Hier moet je schriftelijk toestemming voor geven, anders is overleg niet mogelijk vanwege mijn beroepsgeheim.

Vaak bestaat dit contact met andere behandelaars uit een (beveiligd) siilo bericht, een multidisciplinair overleg, telefonisch overleg of een brief met daarin de reden van aanmelding en het doel van de behandeling. Na afsluiting ontvangt de verwijzer een bericht over de datum van afronding en het resultaat

 

 

Klachten


Indien je een klacht hebt, laat mij dit dan zo snel mogelijk weten. Ik zal mijn best doen om samen met jou tot een oplossing te komen.

Als de klacht niet naar wens wordt behandeld, kun je de klacht schriftelijk indienen bij de klachtencommissie van KNGF. De klachtencommissie bemiddelt, stelt eventueel een onderzoek in en doet een aanbeveling.

Wil je hierover meer informatie kijk dan hier

 

Privacy


Je gegevens worden alleen gebruikt om direct met jou contact op te nemen, een factuur op te stellen of te communiceren met eventuele hulpverleners.

Als BIG geregistreerd therapeut hanteer ik beroepsgeheim en zullen geen medische gegevens met anderen delen zonder jouw expliciete toestemming.

Nieuwsbrieven zullen alleen verstuurd worden als je die wilt ontvangen.

Mocht je onverhoopt wel een mailing ontvangen, kan je je altijd uitschrijven. Lukt het uitschrijven niet, dan regel ik dat voor je.

Ik werk in het programma Medikad en heb daarmee een verwerkingsovereenkomst afgesloten.

Na afloop van de anamnese en onderzoek vraag ik je toestemming voor de bovenstaande zaken. Mocht dit niet gebeurt zijn, spreek mij dan hierop aan.
Mocht je bepaalde zaken niet vastgelegd willen hebben, dan kan dit met expliciet uitspreken hiervan.
Je kan deze toestemming ten alle tijden wijzigen.