Voorwaarden

Behandeling


Een intake duurt gemiddeld 45 minuten

Een behandeling duurt 30 of 45 minuten, afhankelijk van de gemaakte afspraak.

Na 2 à 3 behandelingen vindt er een evaluatie plaats om te bepalen of dat de behandeling en het behandelplan aan uw verwachting voldoen.

Tijdens de behandeling kan er gewerkt worden met gesprekken, massages, oefeningen in de oefenzaal en/of op de behandelbank.

Op het einde vindt er een evaluatie plaats en zal de therapie afgerond worden.

 

 

Afspraken


Een afspraak kan verzet of afgezegd worden via de telefoon/voice mail/whats app 06-15256573 of via de mail: info@sentias.nl

Afspraken dienen uiterlijk 24 uur voor de behandeling afgezegd te worden.

Bij het niet afzeggen of bij afzeggen binnen 24 uur voor de afspraak behoudt Sentias zich het recht voor 60% van het tarief van de voorgenomen behandeling bij u in rekening te brengen.

 

Dossier

Als therapeut ben ik wettelijk verplicht tot het bijhouden van een behandeldossier volgens de richtlijn 'verslaglegging van het KNGF', omdat dit nodig is om de voortgang van het proces te bewaken.

Het dossier is en blijft eigendom van de therapeut.

Tien jaar na afronding van het therapeutisch proces wordt het dossier vernietigd.

Derden mogen het dossier niet inzien, tenzij u hier schriftelijk toestemming voor heeft gegeven.

U kunt een schriftelijk verzoek indienen om uw dossier in te zien. Het dossier blijft bij de therapeut.

Uw therapeut maakt dan inzage op korte termijn mogelijk, tenzij er dringende redenen zijn om inzage te weigeren.

Uw gegevens worden veilig bewaard in een afgesloten ruimte en op de computer nog extra beveiligd met een wachtwoord.

Vergoeding


Sentias heeft er bewust voor gekozen om geen contracten aan te gaan met zorgverzekeraars.

Sentias staat ingeschreven in het kwaliteitsregister stichting keurmerk fysiotherapie, geriatrie- en oedeemfysiotherapie, in het BIG register en is Sentias aangesloten bij het ParkinsonNetwerk.

De zorgverzekeraar is daarmee, afhankelijk van uw polisvoorwaarden, verplicht (gedeeltelijk) de kosten voor de behandeling te vergoeden. Sentias is niet verantwoordelijk voor het wel of niet vergoeden, dan wel het percentage van de vergoeding, dat de zorgverzekeraar van uw keuze hanteert. Op deze website is hierover meer informatie te vinden: https://www.independer.nl/zorgverzekering/info/zorgpolis/vergoeding-niet-gecontracteerde-zorg

U ontvangt de factuur van de behandelingen per maand via de mail of via de post.

Als u voor de behandeling (aanvullend) verzekerd bent, dient u zelf de factuur in

bij uw zorgverzekeraar. Afhankelijk van de polisvoorwaarden zal de zorgverzekeraar

overgaan tot het wel, deels of niet vergoeden van de behandeling.

 

U blijft zelf verantwoordelijk voor tijdige betaling van de ontvangen factuur aan Sentias.

Het notabedrag dient per overschrijving naar NL77 RABO 0305 6847 60 binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan.

Is het verschuldigde bedrag niet binnen 14 dagen voldaan dan bent u als cliënt in gebreke gebleven. Voordat Sentias overgaat tot incassomaatregelen zal Sentias altijd eerst 1 x bellen om te proberen er samen uit te komen. U ontvangt daarna nog 1x een betalingsherinnering. Wordt deze niet binnen 14 dagen voldaan dan is Sentias gerechtigd, zonder nadere ingebrekestelling over te gaan tot incassomaatregelen. Naast de declaratie zal ook wettelijke rente worden gevorderd.

Alle met de incasso van de gedeclareerde bedragen gemoeide kosten met inbegrip van de buitengerechtelijk incassokosten komen voor uw eigen rekening. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% van de hoofdsom of het restant daarvan met een minimum van €40,00.

 

Overleg met derden


Voor een goede behandeling kan het nodig zijn om te overleggen met andere behandelaars die bij uw situatie betrokken zijn (thuiszorg, ergotherapeut, huisarts). Hier dient u schriftelijk toestemming voor te geven, anders is overleg niet mogelijk vanwege het beroepsgeheim.

Vaak bestaat dit contact met andere behandelaars uit een beveiligd siilo bericht, een multidisciplinair overleg, telefonisch overleg of een brief met daarin de reden van aanmelding en het doel van de behandeling. Na afsluiting ontvangt de verwijzer een bericht over de datum van afronding en het resultaat.

 

 

Klachten


Als u een klacht heeft, laat dit uw therapeut dan zo snel mogelijk weten. Als de klacht niet naar wens wordt behandeld, kunt u de klacht schriftelijk indienen bij de klachtencommissie van keurmerk. De klachtencommissie bemiddelt, stelt eventueel een onderzoek in en doet een aanbeveling.

Voor meer informatie: https://www.keurmerkfysiotherapie.nl/praktijk/klachtenregeling/

 

Privacy


Uw gegevens worden alleen gebruikt om direct met u contact op te nemen, een factuur op te stellen of te communiceren met eventuele hulpverleners.

Als BIG geregistreerd therapeut hanteert uw therapeut het beroepsgeheim en zullen er geen medische gegevens met anderen gedeeld zonder uw expliciete toestemming.

Sentis werkt in het programma Medikad en heeft daarmee een verwerkingsovereenkomst (AVG) afgesloten.

Na afloop van de anamnese en onderzoek wordt uw toestemming gevraagd voor de bovenstaande zaken. Mocht dit niet gebeurd zijn, spreek uw therapeut dan hierop aan.

Mocht u bepaalde zaken niet vastgelegd willen hebben, dan kan dit besproken worden. U kunt deze toestemming ten alle tijden wijzigen.